Reglement van het bimago + programma

I. Algemene bepalingen

 1. De organisator van het loyaliteitsprogramma genaamd "bimago +" is artgeist Sp. zo o.o., gen. Wladyslawa Sikorskiego 26, 53-659 Wroclaw, Polen, ingeschreven in het register van ondernemers van het register van de nationale rechtbank dat wordt bijgehouden door de districtsrechtbank voor Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6e afdeling van het register van de nationale rechtbank; aandelenkapitaal 6.120.000 PLN; KRS: 0000350602; REGON: 100848543; BTW UE PL: 7262622485, e-mailadres: info@bimago.nl. De organisator belooft een onderscheiding in de zin van art. 919 van het Burgerlijk Wetboek.kodeksu cywilnego.
 2. Het loyaliteitsprogramma wordt georganiseerd via de online winkel www.bimago.nl, eigendom van en beheerd door de Organisator.
 3. Het reglement bepaalt de voorwaarden van de organisatie en de regels voor deelname aan het bimago + programma.
 4. Het Reglement is beschikbaar op de website van de Store www.bimago.nl.

II. Definities

 1. bimago – naam van het merk en de winkel die eigendom is van de organisator.
 2. bimago+ - het bimago winkel loyaliteitsprogramma.
 3. REGISTRATIEFORMULIER – een formulier dat beschikbaar is op de website www.bimago.nl en op de websites van de partners van het merk, waarmee u zich kunt abonneren op het abonneebestand.
 4. KLANT – een entiteit (zowel een consument als een ondernemer) die voornemens is een Verkoopovereenkomst te sluiten of heeft gesloten met de Verkoper.
 5. ACCOUNT – een aparte ruimte in het ICT-systeem van de Organisator, waarin de gegevens van de Deelnemer worden verzameld, inclusief informatie over toegekende Punten.
 6. KORTINGSCODE - ieen individuele code die per e-mail aan de Klant wordt gegeven op het moment van deelname aan het programma.
 7. PRIJS - een korting in de vorm van een code voor producten en gratis levering, toegekend aan de Deelnemer in ruil voor Punten verzameld in het bimago + programma.
 8. ORGANISATOR – artgeist Sp. zo o.o., gen. Wladyslawa Sikorskiego 26, 53-659 Wroclaw, Polen - de eigenaar van het merk bimago.
 9. PUNTEN - rekeneenheden in bimago + toegekend aan deelnemers in overeenstemming met de bepalingen van het reglement in verband met de aankoop of andere activiteiten, waarvan de huidige lijst beschikbaar is op bimago.nl/bimago-plus
 10. SCORING – het aantal Punten dat is bijgeschreven op het Account van de Deelnemer in verband met de uitvoering van een specifieke activiteit in de Winkel.
 11. REGLEMENTEN - deze bimago + reglementen.
 12. WINKELVOORSCHRIFTEN - voorschriften van de bimago.pl winkel, beschikbaar op bimago.nl/sales-terms/user-agreement.
 13. STORE - de online winkel van de Organisator op www.bimago.nl.
 14. ABONNEE - een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid die de Abonnementsdienst heeft besteld.
 15. ABONNEMENT - een service voor het regelmatig verzenden van nieuwsbrieven.
 16. DEELNEMER - een entiteit (zowel een consument als een ondernemer) die van plan is zich aan te sluiten bij of lid te worden van bimago + in overeenstemming met de bepalingen van de voorschriften.

III. Deelnemen aan het bimago + programma

 1. Deelname aan het bimago+ programma is vrijwillig en gratis.
 2. Om lid te worden van bimago +, moet u uw e-mailadres opslaan in de Abonnementsdatabase via het registratieformulier dat beschikbaar is in de bimago.pl winkel en op de websites van bimago partners.
 3. Er wordt een activeringslink verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het Abonnementsformulier, waarop moet worden geklikt om het Abonnement te activeren.
 4. Profielhouders op facebook.com kunnen met dit profiel sparen.
 5. Abonnees op het moment dat het bimago + programma start, worden automatisch programmadeelnemers.

IV. Punten en beloningen in het bimago + programma

 1. De Deelnemer ontvangt Punten voor verschillende activiteiten die verband houden met de activiteit in de Store.
 2. De huidige score is beschikbaar op bimago.nl/bimagoplus
 3. De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Scores.
 4. De prijs in bimago+ is een korting van 1€ voor elk Punt verzameld door de Deelnemer.
 5. De Deelnemer kan de Punten gebruiken wanneer de waarde van zijn bestelling in het mandje in totaal meer dan EUR 25 bedraagt.
 6. De korting wordt naar rato berekend over alle producten in het winkelmandje.
 7. Samen met het gebruik van de kortingscode worden de verzendkosten verlaagd tot 0 EUR.
 8. Voor elk product in het winkelmandje kan de maximale korting niet hoger zijn dan de productprijs minus 1 EUR.
 9. Ongeacht het bedrag van de korting, op het moment van gebruik van de kortingscode, worden de punten op het saldo teruggebracht tot 0.
 10. Aankooppunten worden toegekend na betaling van de bestelling
 11. Punten kunnen niet worden ingewisseld voor een equivalent in contanten.
 12. Punten worden afgetrokken van het saldo van de Deelnemer op het moment van het plaatsen van de bestelling (ongeacht of deze is betaald of niet).
 13. Er kan slechts één kortingscode in één bestelling worden gebruikt.
 14. Indien een deelnemer een product retourneert of een bestelling annuleert van een product waarvoor hij Punten heeft ontvangen, worden deze Punten van zijn Account afgeschreven.
 15. Indien de deelnemer een product retourneert voor de aankoop waarvan hij Punten heeft gebruikt, worden deze Punten van zijn Account afgeschreven.
 16. Alle verzamelde en ongebruikte punten vervallen na 12 maanden vanaf de datum waarop ze op het account zijn bijgeschreven

V. Opzegging van deelname aan het bimago + programma

 1. De deelnemer kan op elk moment stoppen met deelname aan bimago +.
 2. De beëindiging van de Deelnemer van het bimago + programma vindt plaats op het moment van uitschrijven van het Abonnement, d.w.z. uitschrijven uit de Abonnees-database.
 3. De terugtrekking van de deelnemer uit het bimago + programma resulteert in het resetten van de door de deelnemer verzamelde punten en de resulterende kortingen op nul.

VI. Persoonlijke gegevens van bimago + programmadeelnemers

 1. Persoonlijke gegevens van de deelnemer die nodig zijn om deel te nemen aan bimago +:
  a. e-mail adres
 2. De Organisator is de beheerder van de persoonsgegevens van de Deelnemers.
 3. DDe persoonlijke gegevens van deelnemers die zijn verkregen in verband met de organisatie en implementatie van bimago + zullen worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met de organisatie en afhandeling van de deelname van de deelnemer aan bimago +.
 4. De persoonlijke gegevens van deelnemers zullen worden verwerkt in overeenstemming met de principes beschreven in het privacybeleid van bimago.pl beschikbaar op de link www.bimago.nl/sales-terms/privacy-policy en in overeenstemming met de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van april 27, 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

VII. Slotbepalingen

 1. Alle vragen over het bimago + programma moeten worden gestuurd naar het e-mailadres info@bimago.nl
 2. In gevallen die niet worden vermeld in de gebruiksvoorwaarden, wordt rekening gehouden met de voorschriften van de website van de winkel: bimago.nl en de algemene wettelijke voorschriften in Polen.
 3. Geschillen tussen de Deelnemer en de Organisator, die voortvloeien uit deelname aan bimago +, zullen in der minne worden beslecht, en bij gebrek aan een minnelijke schikking, door een bevoegde gemeenschappelijke rechtbank.
 4. De organisator behoudt zich het recht voor om de werking van het bimago + programma tijdelijk op te schorten om uitzonderlijke redenen, bijv. problemen met de werking van het systeem
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor het Reglement te wijzigen, waarover de Deelnemer telkens wordt geïnformeerd.
 6. Het wijzigen van de Scores houdt geen wijziging van het Reglement in.
 7. Het gewijzigde reglement is bindend voor de Deelnemer, op voorwaarde dat hij naar behoren is geïnformeerd over deze wijzigingen en de deelname aan bimago + niet heeft beëindigd binnen 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de wijzigingen die door de Organisator zijn aangebracht.
 8. Informatie over de wijziging van het reglement zal op de website www.bimago.nl worden geplaatst en via e-mail naar de deelnemers worden verzonden naar het adres dat door hen in bimago + is opgegeven.
 9. Deze regels gelden vanaf 07.12.2022 r.